Connect
To Top

System Sony Vision Exchange wspomaga urzeczywistnianie futurystycznej wizji nauczania na University of Wales Trinity Saint David

Renomowany uniwersytet z Walii ściśle współpracuje z firmą Sony przy wprowadzaniu nowych metod kształcenia w kampusach i poza nimi

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) jest najstarszym walijskim uniwersytetem założonym z fundacji królewskiej. Pod obecną nazwą działa od listopada 2010 r., kiedy to nastąpiło połączenie University of Wales Lampeter i Trinity University College Carmarthen. Kampusy uczelni zlokalizowane są w południowo-zachodniej Walii oraz w Londynie. UWTSD gruntownie zmodernizowało swoją infrastrukturę i rozpoczęło ambitny program unowocześniania metod nauczania, stając się pionierem w dziedzinie kształcenia opartego na technologii. Współpraca z Sony przyspieszyła odejście od tradycyjnych sal wykładowych. Ich miejsce zajęły najnowocześniejsze pomieszczenia dydaktyczne, gdzie wspólna praca i wzajemne interakcje przekładają się na znacznie większe zaangażowanie studentów oraz lepsze wyniki nauczania.

Kontekst

Władze University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) planowały powiększenie kampusu i zapewnienie studentom lepszych warunków do nauki. Uczelnia przeszła więc gruntowną modernizację, której ukoronowaniem był pionierski obiekt SA1 w Swansea, oddany do użytku we wrześniu 2018 r. Na budowę nowej placówki przeznaczono 350 milionów funtów. Mieszczą się w niej Instytut Edukacji, Wydział Architektury, Informatyki i Inżynierii, Walijski Ośrodek Innowacji Konstrukcyjnych oraz nowa biblioteka.

Modernizacja starszych obiektów i budowa SA1 miały stworzyć warunki do aktywnej nauki opartej na dialogu i współdziałaniu. Uniwersytet chciał stać się wzorem placówki akademickiej, która kształci poprzez wspólną pracę wspomaganą przez technologię. Z tego powodu przygotowania do zmiany metod nauczania rozpoczęto już w 2015 r.

Zadanie

Konkurujące ze sobą szkoły wyższe poszukują nowych sposobów samodoskonalenia, odróżnienia się od innych uczelni i przyciągania kolejnych pokoleń studentów i wykładowców. UWTSD musiało zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia ściślejszej integracji z przemysłem i biznesem. Uczelnia pragnęła również zwiększyć własną atrakcyjność w oczach obecnych i przyszłych studentów, zapewniając im lepsze warunki do nauki.

Ambicją UWTSD było stworzenie środowiska optymalnie spełniającego potrzeby wszystkich studentów. W związku z tym dotychczasowe programy i metody nauczania poddane zostały gruntownej analizie. Do spełnienia swoich aspiracji uniwersytet potrzebował uznanego partnera technologicznego z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną. UWTSD oczekiwało od niego nie tylko bogatej oferty rozwiązań stymulujących udział w zajęciach, ale i współdzielenia wizji, zgodnie z którą inteligentna technologia miała stanowić klucz do wprowadzania nowatorskich metod wspólnej pracy i aktywnego uczenia się.

— W przyjętym przez UWTSD modelu kształcenia studenci są aktywnymi i odpowiedzialnymi uczestnikami procesu nauczania. Chcemy skupiać ich uwagę na omawianych zagadnieniach i dlatego potrzebowaliśmy rozwiązania, które nie ograniczałoby się do wymiaru technologicznego, ale całościowo podnosiło jakość kształcenia — mówi Lyndon Shirley, dyrektor ds. wspomagania nauki technologią na University of Wales Trinity Saint David.

Wprowadzenie śmiałych zmian w nauczaniu wymagało równie śmiałej wizji, zdecydowanego przywództwa oraz programu zarządzania zmianami. Uczelni zależało na szerokiej akceptacji i szybkim upowszechnieniu nowego rozwiązania. Zażądano więc, by było ono proste i intuicyjne w użyciu dla wszystkich studentów i wykładowców, bez względu na poziom obeznania z techniką. Aktywne zaangażowanie interesariuszy z całej uczelni w prace nad samym rozwiązaniem i jego późniejszym wdrożeniem przyniosły dodatkowy efekt w postaci rozgłosu i zwiększonego zainteresowania.

— Chcieliśmy stworzyć ekosystem do wspólnej pracy, umożliwiający studentom wykorzystanie własnych zasobów internetowych, specjalistycznego oprogramowania i materiałów wideo podczas analiz, dyskusji, porównań i innych konstruktywnych działań służących pogłębianiu wiedzy i lepszemu zrozumieniu tematu. W wyniku odejścia od tradycyjnego modelu nauczania wykładowcy musieli stać się moderatorami i przewodnikami. To zaś wymagało zarządzania zmianami na wielką skalę. Szkoleniem personelu zajęła się bezpośrednio komisja ds. kształcenia pracowników prowadzących zajęcia ze studentami (wspierana przez najwyższe władze uczelni). Powołano też grupy robocze, których członkowie — w tym konsultanci pedagogiczni z wydziału edukacji, specjaliści od wspomagania nauki technologią oraz przedstawiciele działu HR — pełnili rolę współautorów systemu i doradców.

Uczelnia nie ograniczyła się do przygotowania personelu do pracy w nowym kampusie, przejścia na nową technologię oraz zmiany metod kształcenia i podejścia pedagogicznego — zadbano również o korzyści i wsparcie dla pracowników uczestniczących w tym procesie.

 Rozwiązania firmy Sony

Cały proces rozwoju intuicyjnego, skalowalnego i uniwersalnego rozwiązania Sony Vision Exchange — od wstępnej weryfikacji koncepcji po wdrożenie systemu dostosowanego do potrzeb klienta — przebiegał w ścisłej współpracy z UWTSD. Aby spełnić specyficzne wymagania pedagogiczne UWTSD, wykorzystano:

  • Informacje zwrotne od wszystkich zainteresowanych (władz uczelni, wykładowców, kadry akademickiej), w tym wielu osób o kluczowym znaczeniu: pierwszych użytkowników, współautorów nowego systemu i doradców
  • Badania i wiedzę głównych zespołów projektowych oraz 40 pracowników uczelni uczestniczących w pilotażu
  • Badania ilościowe i jakościowe przeprowadzone w grupie 300 studentów, które przyniosły ponad 1800 odpowiedzi na temat wydajności
  • Zakrojony na szeroką skalę pilotaż w trzech kampusach
  • Spostrzeżenia i uwagi współautorów i pierwszych użytkowników rozwiązania

Nowe rozwiązanie edukacyjne ułatwia studentom nieskrępowane, aktywne uczenie się. Jest przeznaczone do równoczesnego użytku przez maksymalnie 60 osób, podzielonych na małe, nie więcej niż 6-osobowe „zespoły robocze”. Ich członkowie mogą bezprzewodowo łączyć się z platformą z własnych laptopów (Windows/Mac), tabletów i smartfonów. System Vision Exchange pozwala do maksimum wykorzystać potencjał koncepcji BYOD (używania własnego urządzenia). Od sztywnych, skomplikowanych rozwiązań opartych na różnych technologiach odróżnia go także skalowalność, dzięki której rozbudowa systemu sprowadza się do podłączania i dodawania kolejnych komputerów POD w grupach roboczych.

Projektanci nowych miejsc nauki w obiekcie SA1 za fundamentalną zasadę przyjęli elastyczność. W rezultacie powstała w pełni konfigurowalna, przystosowana do adaptacji przestrzeń z ruchomymi stołami, miejscami do siedzenia i klastrami. Nie mniejszą elastycznością cechują się użyte w nowym miejscu nauki technologie edukacyjne, takie jak Sony Vision Exchange.

Wykładowcy mogą z łatwością wyświetlać materiały oraz zawartość ekranu dowolnego urządzenia na głównym ekranie prezentacji, jak również udostępniać je innym grupom, wykonując proste operacje „przeciągnij i upuść”. Rozwiązanie umożliwia ponadto bezproblemowe zdalne włączanie się do dyskusji i udostępnianie materiałów, bez względu na lokalizację geograficzną uczestnika zajęć. Sprzyja to dzieleniu się wiedzą, twórczemu dialogowi i myśleniu wyższego rzędu.

System Vision Exchange jest stopniowo wprowadzany we wszystkich obecnych kampusach UWTSD oraz w tworzonych od podstaw miejscach nauki w obiekcie SA1 w Swansea, dzięki czemu wykładowcy mogą wykorzystywać go jako integralny składnik zajęć. Uczelnia zainwestowała ponadto w TEOS Manage: rozwiązanie Sony pozwalające sprawnie zarządzać urządzeniami i pomieszczeniami oraz planować i nadzorować wyświetlanie materiałów na wszystkich monitorach profesjonalnych BRAVIA i projektorach podłączonych do sieci uniwersytetu.

Dotychczasowe rezultaty

Wprowadzenie szeregu niedostępnych wcześniej zasobów jakościowo rozszerzyło możliwości nauczania i pozwoliło uczestnikom zajęć współużytkować różnorodne narzędzia i materiały. W rezultacie nowe rozwiązanie wzbudziło entuzjazm wśród kadry akademickiej.

Vision Exchange ułatwia wykładowcom poruszanie się po sali w trakcie zajęć i nawiązywanie lepszego kontaktu ze studentami, którzy dzięki temu stają się aktywniejszymi uczestnikami zajęć. Zbieranie pomysłów poszczególnych członków grup — również spoza uczelni — pomaga UWTSD wyprowadzić nauczanie poza „klasę szkolną” i aktywnie rozwijać ofertę kształcenia na odległość.  Nauczyciele mogą lepiej nadzorować pracę poszczególnych grup i podsuwać im różne opinie i pomysły w celu stymulacji dalszych ustaleń i odkryć.

Studenci, którzy czynnie uczestniczą w procesie nauki, przecierają nowe szlaki zdobywania wiedzy i przyswajania ważnych umiejętności (rozwiązywanie problemów, analityczne podejście, empatia i wspólna praca), które będą mogli wykorzystać w późniejszej karierze zawodowej.

Opinie studentów mówią same za siebie:

  • „Ogromnym ułatwieniem jest możliwość szybkiego dzielenia się informacjami i pomysłami z resztą grupy. W Sony Vision Exchange bardzo lubię aplikację mobilną. Dzięki niej nie stresuję się marnotrawstwem papieru i nie muszę drukować zdjęć, bo mogę je udostępniać, dotykając ekranu” – Joshua Light.
  • „Dla mnie, studenta ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Sony Vision Exchange oznacza łatwość wykorzystania technologii wspomagających w czasie wykładów, dzięki czemu uczę się o wiele sprawniej i wydajniej” – William Allen-le Bas.

Dlaczego wybrano rozwiązanie firmy Sony

— Sony od samego początku podzielało naszą wizję przyszłości edukacji. Braliśmy pod uwagę różnych partnerów technologicznych, ale szybko spostrzegliśmy, że oferowane przez Sony narzędzia i technologie powinny dobrze spełnić nasze oczekiwania. Co istotne, firma włożyła wiele wysiłku w zrozumienie naszych problemów, aspiracji i potrzeb, a następnie współpracowała z nami przy tworzeniu, testowaniu i dostosowywaniu odpowiedniego rozwiązania. Naszym wspólnym celem przez cały czas była nie technologia, tylko poprawa wyników nauczania — podsumowuje Lyndon Shirley.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + one =

More in Artykuły

%d bloggers like this: